Les 1

Meer woorden, meer taal! 2

1.

Nín něi wèi?

您哪位?

idioom

Met wie spreek ik?

A. Wéi, nín něi wèi?

B. Shì wǒ, Déshān.

A. ‘Hallo, met wie spreek ik?’

B. ‘Ik ben het, Déshān.‘

2.

Méi shìr

没事儿

idioom

Niets aan de hand

A. Duìbuqǐ.

B. Méi shìr.

A. ‘Sorry.’

B. ‘Niets aan de hand.‘

3.

Wǒ guà le a!

我挂了啊!

idioom

Hé, ik ga hangen!

A. Wǒ guà le a!

B. Hǎo.

A. ‘Hé, ik ga hangen!’

B. ‘Oké.‘

4.

Ōuzhōu

欧洲

plaatsnaam

Europa

Ōuzhōurén

‘Europeaan’

5.

Yàzhōu

亚洲

plaatsnaam

Azië

Yàzhōurén

‘Aziaat’